Nya regler 25 maj 2018

För att vi ska kunna genomföra köpe- eller tjänsteavtal med dig som uppdragsgivare kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:

  • namn och adress
  • telefonnummer
  • epost
  • faktureringsadress
  • utbildning
  • mobiltelefonnummer

Den här informationen behöver vi som leverantörer för att ska kunna uppfylla vårt avtal med dig som uppdragsgivare. Vi sparar den här informationen med begränsad åtkomst under 7 år + innevarande år, i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- faktureringsärenden.

Uppgifter för marknadsföring & kundanalys

Bolaget kommer i samband med att du köpt produkter eller tjänster av oss att behandla följande uppgifter om dig:

  • namn
  • e-postadress  

Dessa uppgifter kan komma att användas för marknadsföring genom olika digitala kanaler via exempelvis genom epost, sms och postala utskick.

Om du köpt en utbildning eller produkt av oss bevarar vi informationen för detta syfte i 5 år. Du kan när som helst avsäga dig den här typen av marknadsföring och analys genom att höra av anmäla det till oss på info@psychometrics.se

Samtycken

För behandlingar utöver vad som beskrivs här, kan Bolaget komma att be om ditt samtycke innan behandlingen påbörjas. Exempel på detta kan vara om vi ber dig vara med i en utvärdering av nya produkter (tex psykologiska test). Innan du lämnar ifrån dig ytterligare uppgifter vid ett sådant tillfälle kommer Bolaget att fråga om ditt uttryckliga samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla sådana samtycken genom att kontakta oss.

Dina rättigheter

Du har rätt att av Bolaget begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att i vissa fall begära en begränsning av behandlingen som rör dig, att invända mot behandlingen samt att få vissa uppgifter raderade. Du har också rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Bolagets skyldigheter och dina rättigheter regleras till den 25 maj 2018 av personuppgiftslagen (1998:204). Från och med den 25 maj 2018 tillämpas istället Dataskyddsförordningen. Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Vid tidpunkten för detta informationsblads upprättande är Data-inspektionen tillsynsmyndighet i Sverige

Kontaktinformation

Har du frågor om vår hantering av personuppgifter, eller vill utöva dina rättigheter, är du välkommen att maila till oss på info@psychometrics.se.