Jag är helt enkelt för smart! Intelligensens förmåga att påverka arbetsgruppen. Ny spännande forskning presenteras

Runt begreppet intelligens har funnits – och finns – en rik flora av olika teorier och modeller. Frågetecknen har ofta rört huruvida det finns ”olika sorters” intelligenser eller om intelligens är en enhetlig egenskap hos människan. En av de tidigaste teoretikerna, Charles Spearman (1904), såg begåvning som en i huvudsak odifferentierad, generell dimension, medan senare forskare som delade upp intelligensbegreppet i en mängd olika faktorer (Thurstone & Thurstone, 1941). Även om olika modeller diskuterats genom åren så är det tveklöst att det finns ett linjärt samband mellan intelligens (IQ) och arbetsprestation och att det sambandet påverkas av komplexitet i arbetsuppgiften. Om arbetsuppgiften är komplex ökar det linjära sambandet mellan IQ och prestation (Sjöberg, Sjöberg, & Forssén, 2006).

Sambandet mellan ledarskap och IQ är dock mer komplext. Forskare har funnit att IQ har ett positivt samband med ledarskap, där ledarskap definieras som en kombination av ”Emergence och Effectivensess”. ”Emergence ” avspeglar i vilken utsträckning individen kommer att framstå som en trovärdig ledare, det vill säga om individen sannolikt kommer att uppfattas som en ledare av medarbetarna. ”Effectivensess”  avspeglar hur effektiv individen är som ledare, det vill säga hur väl personen leder medarbetarna i syfte att dessa ska utföra handlingar och beteenden som är kopplade till och/eller bidrar till organisationens mål. Dessa två komponenter utgör i en meta analys tillsammans den övergripande prestationen i rollen som ledare (Judge, Colbert, & Ilies, 2004).

Ett problem i ledarskapsforskningen är kriteriet, vad är egentligen en effektiv bra ledare. Alltifrån att vara omtyckt som chef till att bidra med ekonomisk vinst till företaget har använts som utfallsmått. Själv har jag tagit positionen att det linjära sambandet har liknande effekt som när komplexitet i arbetsuppgiften påverkar sambandet mellan intelligens och arbetsprestation. Den kognitiva förmågan påverkar naturligtvis prestation som har med problemlösning att göra, INTE hur omtyckt man är som chef.

En viktig del i ledarskapet är att få med sig sina medarbetare. Alla kan vittna om en chef som förvisso kan lösa problem men inte får med sig gruppen. Att påverka andra är en huvuduppgift för ledaren, men detta omöjliggörs om inte medarbetarna har samma mentala bild vad som ska göras på arbetsplatsen, och dessutom kan identifiera sig med det målet som ska uppnås.

Det låga sambandet mellan ledarskap och intelligens har gett upphov till teorier om att det kan finnas icke linjära samband mellan den kognitiva förmågan och förmågan att påverka andra medarbetare.

Nu har spännande forskning publicerats som delvis kan bekräfta detta samband. Den teoretiska utgångspunkten är att sambandet är linjärt upp till en viss nivå, sedan avtar det positiva sambandet för att sedan bli negativt.

Redan 1985 föreslog Dean Keith Simonton (Simonton, 1985) olika orsaker till att sambandet mellan IQ och påverka andra personer (eng influence in groups) kan vara kurvlinjärt.

Som tidigare påpekats handlar intelligens om problemlösning, denna problemlösning kan tränas upp där de med hög IQ lär sig snabbare och mer i jämförelse med de som har låg IQ. Om en grupp är intelligent kommer detta märkas genom hur gruppmedlemmar och ledare kommunicerar med varandra. Intelligenta personer använder ett sofistikerat språk med mer komplexa inslag. Intelligenta har också ett större ordförråd där logiken hela tiden sätts i första rummet. Det snabba sättet att tänka gör också att lösningarna på problemen kommer snabbt och att lösningarna på problem har en flexibel karaktär, ett exempel är när de personer med hög IQ lyckas ser problem redan innan de uppkommit. Eftersom kommunikationen är så central för att övertyga andra människor påverkar detta effektiviteten i gruppen. Från teamforskningen vet vi tex att mentala modeller som kan delas av alla i en grupp påverkar hur proaktiv gruppen är. Om komplexiteten i arbetsuppgiften också är hög kan detta vara avgörande för gruppens prestation (Lantz-Friedrich, Sjöberg, Friedrich, 2016).

Simonton menar att om ledaren har hög IQ och gruppmedlemmarna har en lägre IQ kan följande inträffa.

 1. Chefen presenterar lösningar på problem som är alltför komplexa för att medarbetarna ska förstå vad de ska göra med informationen
 2. Chefen pratar ett språk som medarbetarna inte förstår, detta handlar inte bara om lösningar på problem utan också när chefen pratar till medarbetarna på kafferasten, på företagsfesten eller vid det årliga jultalet.

Dessa två punkter kan då påverka ”avståndet” mellan chefen och hens medarbetare. Chefen kan då uppfattas som lite väl speciell för att ”tillhöra” gruppen. Detta i sin tur påverkar hur medarbetaren upplever chefen, även om chefen är bra på att lösa problem kommer inte chefen ”fram” med sitt budskap till medarbetarna.

Simonton föreslår, med ledning av ovan resonemang. att det kan finnas vissa ”gränser” där det positiva sambandet mellan IQ och ledarskap vänder och blir negativt. En utgångspunkt är att de allra flesta är normalbegåvade (IQ=100) med en standardavvikelse på 16. Faktum är att om vi antar detta och Chef har en IQ på 100 så är det 50% som ligger under hens IQ. Däremot om chefen har en intelligens som ligger på 116 så är det 84.13% som ligger under chefens IQ. Så en ökning med 1 SD kan göra att medarbetarna sannolikt upplever chefen som smartare än de själva.

Det är sålunda gapet (skillnaden) mellan medarbetarnas och Chefens IQ som är i fokus. Simonton föreslår att gränsen går vid en persons IQ på 119 (om vi antar att gruppen ligger på 100).  Om chefen har högre IQ är sannolikheten att hen upplevs som för ”speciell” för att tillhöra gruppen.

Om vi sedan betraktar att gruppens IQ kan variera så flyttas naturligtvis gränserna antingen upp eller ned i fördelningen. Detta kan illustreras genom att forskningen visar att vissa yrken har högre komplexitetsgrad i jämförelse med andra. Sålunda kan man tänkas sig att olika ”gränser för chefens IQ” kan variera var chefen arbetar. Om skillnaden är liten finns det en chans att den nuvarande Chefen hela tiden utmanas av andra gruppmedlemmar, är skillnaden stor finns risken att avståndet ökar mellan medarbetare och chef, och sannolikheten att chefen ”får med sig” medarbetarna sjunker dramatiskt.

Antonakis, House, & Simonton, (2017) testade om ovan resonemang går att bekräfta i verkligheten. De undersökte 379 ledares IQ nivå (med Wonderlic Intelligence test) i en internationell organisation (24 chefer var från Sverige). Förutom IQ, testades samtliga ledare med ett personlighetstest. Hela 2905 medarbetare skattade hur bra ledarskapet var bland de 379 cheferna. Skattningen bestod av 9 faktorer som mäts med instrumentet Multifactor Leadership Questionnaire. Dessa nio faktorer kan delas in i transformational leadership, transactional leadership, laissez-faire och instrumental leadership.

Resultatet bekräftar i stora drag hypoteserna (en gräns på 124 föreslogs givet gruppernas sannolika IQ nivå). Nedan ser ni sambandet för fyra av faktorerna av ledarskap.

I samtliga fyra figurer ovan illustreras det kurvlinjära samabandet mellan antal rätt på intelligenstestet och fyra olika aspekter av ledarskap. Såvitt jag vet är detta den första studien som undersöker Simontons teori från 80-talet. Även om resultats är intressant så bör studien upprepas innan  praktiska rekommendationer att ”inte ta de med högst IQ”.

Som jag sagt ovan är det viktigt att komma ihåg att prestationen för cheferna bygger på subjektiva data från medarbetare. Författarna beskriver det på detta sätt.

”Because we used observer ratings, we argued that too highly intelligent leaders might not be seen as effective, even though they may be objectively effective on the basis of data that is not biased by perceptions; thus, our results should not be interpreted as showing that a high levels of intelligence do not matter for leadership.” (sid 14).

Sammantaget kan det sägas att detta är inledande intressanta resultat, men för att få en praktisk inverkan, dvs rekommendera att välj bort de mest intelligenta behövs mycket mer forskning, inte minst med en kombination av både subjektiva och objektiva data som kriterier på ett bra ledarskap.

Men låt oss anta att det kommer mer resultat som kan bekräfta dessa resultat, vad ska man tänka på.

Om detta ska användas i det praktiska urvalsarbete bör man veta gruppens IQ nivå, eftersom gränsen hela tiden är ”flytande”. Det finns andra faktorer som är viktiga, i denna studie visade det sig att personlighet hade en positivt samband med ledarskap, där framförallt Extraversion hade ett högt positivt samband med hur inspirerande cheferna upplevdes. Och sympatiskt hade ett positivt samband med intellektuell stimulering. För att få effektivitet i urvalet bör därför flera individuella differenser beaktas tillsammans i framtiden.

Referenser

Antonakis, J., House, R. J., & Simonton, D. K. (2017). Can super smart leaders suffer from too much of a good thing? The curvilinear effect of intelligence on perceived leadership behavior. Journal of Applied Psychology. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/apl0000221

Lantz Friedrich, A., Sjöberg, A., & Peter Friedrich, P. (2016). Leaned teamwork fattens workplace innovation: the relationship between task complexity, team learning and team proactivity, European Journal of Work and Organizational Psychology, DOI 10.1080/1359432X.2016.1183649

Judge, T. A., Colbert, A. E., & Ilies, R. (2004). Intelligence and leadership: A quantitative review and test of theoretical propositions. Journal of Applied Psychology, 89, 542–552. http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010

Sjöberg, A., Sjöberg, S., & Forssén, K. (2006). Predicting Job Performance. Manual. Stockholm: Assessio.

Spearman, C. E. (1904). General intelligence, objectively determined and measured. American Journal of Psychology, 15, 201–293.

Thurstone, L. L., & Thurstone, L.G.(1941). Factorial studies of Intelligence. Psychometric Monographs, 1941, 2.

 

Dags att sluta citera Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (1998)?

Intelligens bedömt med ett begåvningstest har sedan Hunter & Schmidts artikel från 1998 stått i centrum för en effektiv urvalsprocess om intresset är att förutsäga en god arbetsprestation. Test som mäter problemlösningsförmåga har därför en central plats i rekryteringen för professionella rekryterare. Anledningen att denna typ av test fungerar är att en förmåga att lösa dessa problem ökar sannolikheten till lärande på arbetsplatsen som i sin tur syns i en bra prestation på arbetet. Men visar ny forskning att sambandet mellan intelligens och prestation beror på hur arbetsprestation definieras. Nedan kommer jag beskriva alldeles ny forskning på området. Det är helt enkelt dags att sluta citera Hunter & Schmidts artikel från 1998, det var då, även om en hel del inte förändrats är det läge att gå vidare.

En vanlig missuppfattning är att Hunter & Schmidts artikel från 1998 är en meta analys, det är fel, det är en sammanfattning av de olika meta analyser som genomförts fram till 1998. Det är också fel att denna artikel handlar enkom om validitet, titeln på artikeln är ”The validity and utility…”, dvs validitet vägt med nyttan att använda olika metoder för att förutsäga arbetsprestation. Rationalen för att sätta intelligens som första val var 1998 den låga kostnaden för ett begåvningstest (ca 75 kronor per testning) tillsammans med den höga validiteten (r=.51). Tillsammans med ett integritets test, som mäter andra egenskaper än intelligens, föll pusselbitarna på plats med en validitet (r = .65). I jämförelse med tex intervju och assessment center var begåvningstest ett effektivt och billigt sätt att förutsäga arbetsprestation. Viktigt att komma ihåg var att en mängd olika beslut fick tas av författarna vilka resultat som kom att ingå i denna artikel. Alla dessa beslut finns redovisade under en av världens längsta fotnot, i anslutning till tabellerna i artikeln. Olika beslut att ta med olika resultat har kritiserats av en del forskare, men fram tills idag har ingen kunnat redovisa resultat som skulle ändra på slutsatsen att använda begåvningstest i rekrytering.

Ett problem med 1998 studien är att en del resultat bygger på metanalyser från en mängd olika studier som definierat arbetsprestation på olika sätt. Det är här viktigt att skilja på olika typer av prestation som text ”task performance” som omfattar den prestation i faktiska och konkreta arbetsuppgifter som bidrar till produktionen av organisationen varor eller tjänster som formellt erkänns av arbetsgivaren. I allmänhet motsvarar detta beteenden och handlingar som bidrar till fullgörandet av uppgifter och det ansvar som är förknippat med en viss uppgift och att utföra arbetet med god kvalitet.

En annan typ av prestation är Organisationsmedborgarskap (eng. Organizational Citizenship Behaviour, OCB) som definieras som alla de frivilliga och positiva beteenden som inte omfattas av Task Performance men som på olika sätt främjar organisationens mål (Organ, Podsakoff, & MacKenzie, 2006).

Denna typ av beteenden bidrar till en väl fungerande organisation genom att stödja den övergripande organisatoriska, sociala eller psykologiska miljön. OCB omfattar beteenden som inte direkt eller uttryckligen erkänns i organisationens formella belöningssystem.

Enkelt uttryckt, task performance är tydligt kopplat till problemlösning medan OCB kan handla om beteenden som inte tydligt är kopplat till individens kognitiva förmåga.

I ytterligare en aspekt av arbetsprestation görs distinktion mellan den ”goda” arbetsprestationen (som representeras av TP och OCB) och ”skadliga” eller kontraproduktiva beteenden ”Counterproductive Work Behavior” som är relaterade till arbetet eller organisationen. Den vanligaste och mest allmänt vedertagna definitionen av CWB är:

“any intentional behavior on the part of an organization member viewed by the organization as contrary to its legitimate interests” (Sackett & DeVore, 2001, s. 145).

CWB är således ett samlingsbegrepp för alla medvetna och avsiktliga beteenden utförda av en medarbetare inom en organisation och som på något sätt har en negativ inverkan på eller skadar organisationen eller dess anställda.

Tillbaka till begåvning. Den studie som ingick i 1998 artikeln som bestämde validiteten .51 utgick från en och samma meta analys. Denna meta analys innehöll 425 mindre studier med ett och samma begåvningstest (GATB) med kriteriet Task Performance. Idag, nästan 20 år senare, har vi vetskap om att arbetsprestation bör definieras av lika stora delar TP, OCB och CWB, och då ändras begåvningens kraft att förutsäga arbetsprestation. Som jag tidigare skrivit om visar den senaste meta analysen (Gonzalez-Mulé, Mount, & Oh, 2014), att begåvnings viktning blir lägre beroende på att begåvningens förmåga är mindre för OCB och obefintlig för att förutsäga CWB. I själva verket är sambandet mellan begåvning och TP starkare (.69), medan sambandet mellan begåvning och OCB är svagare (.31), medan sambandet mellan begåvning och CWB är obefintligt (.12), vid jämförelse med 1998 studien. Om TP, OCB och CWB utgör ett övergripande mått på arbetsprestation är sambandet mellan begåvning och prestation .42. Detta betyder att sambandet sjunkit för den övergripande prestationen med 18% och att skillnaden mellan TP och prestation är hela 39% i styrka.

Detta resultat betyder att begåvning för medelkomplexa arbeten bör ha 18% lägre vikt vid förutsägelse av arbetsprestation vid en jämförelse med resultatet från 1998 studien om man definierar prestation som en kombination av TP, OCB och CWB. I de fall man istället vill predicera enbart Task Performnce bör vikten öka med 17%.

En kritik som framförts om 1998 studien är att författarna blandar metoder med psykologisk begrepp. Ett intelligenstest (begrepp) är konstruerat att mäta en egenskap, vilket betyder att en meta analys med intelligens test går att generalisera till praktiken medan en tex en ntervju kan se väldigt olika ut beroende på vad syftet med intervjun är. Det blir därför svårare att generalisera att alla intervjuer har en viss validitet.

Åter till 1998 studien, Assessment Center (AC ) uppskattades 1998 att ha en validitet på .37 att jämföra med begåvning på .51. Tillsammans med det faktum att AC är en dyr historia ska det mycket till för att rekommendera AC i praktiken. Ett problem med detta estimat på .37 är att de studier som ingår i de studier som estimerade denna validitet förmodligen inte hade samma kriterier som etstimatet på .51 för begåvning. Sannolikheten är att det är inte TP som varit kriteriet utan snarare en kombination mellan TP, OCB och avsaknad av CWB samt olika ledarskapbeteenden.

I en precis färsk studie (Sackett, Shewash, & Keiser, 2017) testar författarna hypotesen att begåvning har en lägre validitet i jämförelse med AC om detta undersöks med ett bredare kriterie som inte bara mäter TP. Forskarna gör en jämförelse mellan begåvnings validitet och AC validitet genom att meta analysera 17 studier som på ett tydligt sätt har ett kriterie som bygger på vad AC ska förutsäga (tex påverka andra, stresstålighet, kommunikation, motivation). Även om problemlösning ingår även det som ett kriterie definieras prestation inte prestation som enkom Task Performance.

I motsats till Schmidt och Hunters (1998) meta-analys där validiteten uppskattades till .37 estimeras validiteten till .44 i denna studie. Begåvning däremot uppskattades betydligt lägre i denna studie (.22).

Författarna menar att den mest troliga förklaringen av detta resultat är att i den klassiska 1998 artikeln baserades .51 estimatet i begåvning först och främst på kriteriet task performance, när man istället breddar kriteriet att innehålla beteenden som inte direkt är kopplade till problemlösning sjunker sambandet för begåvning och prestation.

Detta resultat implicerar att begåvning ska vägas lägre i förhållande till assessment center övningar. Dock bör detta resultat kompletteras. Inte minst för att ett Assessment Center kan se väldigt olika ut från olika leverantörer. Jag skulle rekommendera de leverantörer som genomför Assessment Center att göra egna studier för att bekräfta hur viktigt begåvning är för att förutsäga prestation.

En annan aspekt som jag upptäckt i egna studier är att begåvning samvarierar med hur kandidater bedöms i assessment center. I en studie från Göteborg (Bergvall, 2012) fann vi att begåvning tillsammans med extraversion hade det högsta sambandet med den övergripande poängen kandidaterna fick i Assessment Center. Mitt förslag är att tidigt i processen innan assessment center screena med begåvningstest och personlighetstest som mäter extraversion för att få en större nytta i urvalsprocessen.

Slutsats
Det är dags att omvärdera vissa resultat av den klassiska 1998 studien. För att vara evidensbaserad i ditt urval bör ny forskning ligga till grund för tolkning av data för att hitta de bästa kandidaterna.

Referenser

Gonzalez-Mulé, E., Mount, M. K., & Oh, I.-S. (2014, August 18). A meta-analysis of the relationship between general mental ability and nontask performance. Journal of Applied Psychology. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/a0037547

Organ, D. W., Podsakoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (2006). Organizational citizenship behavior: Its nature. antecedents, and consequences. Thousand Oaks, CA: Sage.

Sackett, P. R., & DeVore, C. J. (2001). Counterproductive behaviours at work. In N. Anderson, D.S. Ones, H. K. Sinangil, & V. Viswesvaran (Eds.), International Handbook of Work Psychology (Vol. 1, pp. 145-164). London: Sage Publications.

Sackett, P. R., Shewach, O. R., & Keiser, H. N. (2017, May 22). Assessment Centers Versus
Cognitive Ability Tests: Challenging the Conventional Wisdom on Criterion-Related Validity.
Journal of Applied Psychology. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/apl0000236

Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin, 124, (2), 262–274.

Psykologikonferens i Sydafrika

I år skippade jag SIOP och åkte istället till en konferens i Skukuza, Sydafrika, där jag är inbjuden att prata internationella standards, och hur vi använder dessa i Europa, samt hur evidensbaserad urval fungerar i praktiken. Nedan kommer några av mina anteckningar från konferensen. 

Kolla in hela programmet här

Skukuza är det huvudlägret för Kruger National Park i Sydafrika (ca 6 timmars bilresa från Johannesburg), det är den största ”campen” i Kruger National Park. Det ligger på södra stranden av Sabie-floden i Mpumalanga-provinsen. Konferensanläggningen är i Skukuza som ligger alltså inne i krugerparken, det är alltså vilda djur bara några 100 meter från anläggningen (och apor innanför skyddstängslet). Igår vandrade 20 elefanter förbi vårt hus på eftermiddagen!

Jvr är de som anordnar denna konferens, konferensen som berör alla typer av bedömningar i arbetslivet. Jvr är leverantör av en mängd olika psykologiska test som används på den arbetspsykologiska marknaden. Sammanlagt är det 140 deltagare på konferensen och dessa deltagare får lyssna på föreläsningar om emotionell intelligens, ledarskap, personlighet och mycket mycket mer.

Första dagen bjöd på ett inledningstal där Mmasekgoa Maire-Mwamba pratade om utvecklingen i Botswana från 1966, deras ”independence day”, då fanns det endast 12 personer som avslutat universitetsstudier i hela landet. Idag finns det flera högutbildade i Botswana, där övervägande delen av befolkningen är under 25 år! Bra ledarskap har utvecklat detta land tillsammans med fynd av diamanter och en ständigt utvecklande arbetsmarknad, men det är en lång väg kvar tills vi är nöjda, avslutade Mmasekgoa.

Nästa talare var Hazel Wehldon CEO på Multi Health Systems MHS, UK. MHS är en stor testleverantör av psykologiska test, både inom arbetspsykologi men också inom skola och psykologiskt klinisk verksamhet. Hennes tal handlade om skillnaden mellan entreprenörer och ledare. Hazel konstaterade att endast 50% av entreprenörer som kommer på nya affärsmöjligheter är kvar i verksamheten efter 5 år, och efter 10 år är endast 20% kvar. En del av förklaringen, menar Hazel) är att det är helt olika egenskaper som krävs av en entreprenör i jämförelse med en leda.

Efter detta lyssnade jag på Darin Nei från Hogan Assessment. Darin berättade om hur Hogan jobbar med kompetensmodeller. Genom att analysera HPI och HDS (två personlighetstest) tillsammans med experters bedömning av vad som är viktigt för att vara en bra ledare vill Darin komma åt vilka kompetenser som är viktigast för att vara en bra ledare. Teoretiskt visade Darin att detta bör vara olika kompetenser, dock fick han inte så mycket stöd för detta i sina statistiska analyser.  Frågan kom upp vad en egentligen kompetens är? Darin medgav att det kan innehålla allt, och att anledningen att Hogan använder kompetensbegreppet är därför att kunder gillar det…..

Sedan var det min tur, jag pratade om hur ”EFPA review model of psychological test” och ISO 10667 fungerar i Sverige och övriga europa. I båda fallen är det psykologer som drivit på utvecklingen att ta fram riktlinjer hur bra bedömningar ska genomföras. Efter att jag i ca 25 minuter gått igenom uppbyggnaden av dessa standards berättade jag för publiken hur dessa båda standards kan användas praktiskt där utmaningen är att anställa ca 700 chefer på 1,5 år till Nya Karolinska. Jag fick applåder så jag gissar att några tyckte det var intressant.

Bob Hogan hade en keynote. Alltid underhållande att lyssna på Bob Hogan. Hogan pratade om sitt favoritområde, ledarskap. Han började att prata om personlighet och hur dessa fem dimensioner kan förutsäga ett gott ledarskap. Detta sker genom att ledarens personlighet påverkas genom att det påverkar beteende, som i sin tur påverkar värderingar i organisationen som påverkar beslut. Det viktigaste faktorn för en bra ledare är att medarbetare litar på hen, dvs känner att detta är en människa som medarbetarna kan ge förtroende till att fatta svåra beslut. Karismatiskt ledarskap är en myt menar Hogan, karismatiskt ledarskap betyder egentligen ett narcisstiskt ledarskap. Och anställer du en narcisstisk chef kommer det förr eller senare sluta i katastrof. Karisma funkar när du ska sälja saker, men inte när du ska leda andra. Och som vanligt avslutade Hogan med att påpeka att den verkligt effektiva ledaren är den chef som inte tar plats utan snarare låter sina team medlemmar ta ledningen.

Nu är det semester för mig, nu ska jag kolla in BIG FIVE, på riktigt.

EFPA Certifieringsutbildning i arbetspsykologisk testning i Göteborg

OBS FULLT. ÅTERKOMMER SNART MED NYTT DATUM

Syftet med denna utbildning är att ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper i arbetspsykologisk testning som leder till en internationell certifiering enligt efpa (läs mer om efpa här).

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till personalvetare, psykologer, ekonomer, m.fl. som arbetar med psykologisk testning vid rekrytering.

Mål med utbildningen
Denna utbildning kommer att ge dig som testanvändare de kunskaper om psykologiska test och testanvändning i arbetslivet som kan leda fram till en certifiering i enlighet med de kriterier som är fastställda av European Federation of Psychologists’ Association.

Innehåll i utbildningen

 1. Styrkor och svagheter hos arbetspsykologiska test
 2. Kvalitet i arbetspsykologiska test
 3. Tolkning av testresultat
 4. Återkoppling och hantering av testresultat
 5. Rättvisa och diskriminering
 6. Personalekonomi, urvalsprocesser och ekonomisk nytta
 7. Arbetspsykologiska kriterier
 8. Begåvning och begåvningstest
 9. Personlighet och personlighetstest

Tid och information
Utbildningen genomförs under två heldagar. I priset ingår en e-learningsmodul där du på distans kan sköta inlärningen mellan kurstillfällena.

Dag 1. 19 maj 2017, klockan 09.00 – 16.00.
Dag 2. 16 juni 2017, klockan 09.00 – 16.00.

Dag 3. Examination anordnas av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi (STP) den 30 juni 2017.

Plats
Campus Nya Varvet, Fredrik Bloms Väg 25, Västra Frölunda
Kursledare
Docent Anders Sjöberg och leg psykolog Eva Bergvall.
Kurslitteratur
Mabon, H (2014). Arbetspsykologisk testning. Stockholm. Assessio. ISBN 978-91-7418-366-5. Artikelnummer 778-000.
Kostnad
25.000 exklusive moms (inkl kostnad för kurslitteratur och e-learning). Examination sker i STP:s regi (kostnad tillkommer).
Intresseanmälan
info@psychometrics.se eller ring 0732056048.

Forskare pratar psykologi: Framtidens rekrytering

EVENEMANG

Datum: 10 april 2017 18:00 10 april 2017 19:00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Hjärtat-scenen på entréplanet

Stockholms universitet och ABF Stockholm fortsätter sin serie ”Forskare pratar psykologi”, med aktuella forskningsföreläsningar. Framstående psykologiforskare berättar om de senaste rönen inom sina fält. Den 10 april 2017 är det docent Anders Sjöberg som talar om framtidens rekrytering. Fri entré. Välkommen!

Anders Sjöberg, docent

Anders Sjöberg, docent

Rekrytering och urval i arbetslivet har studerats under lång tid där psykologisk kunskap varit en bidragande faktor till en effektiv och rättvis urvalsprocess. Denna föreläsning spänner över 120 års forskning och tillämpning i ämnet, från de första försöken att finna vilka personliga egenskaper som är väsentliga för att förutsäga arbetsprestation, genom 1970-talets skeptiska inställning till psykologisk kunskap i ämnet, fram till dagens tillämpning.

Föreläsningen avslutas med ett resonemang om hur forskning gällande artificiell intelligens kan bidra till framtidens rekryterings- och urvalsprocesser.

Läs mer om Anders Sjöberg.

Sök mer information i ABFs kalendarium.

Tid och plats: Måndag den 10 april, kl. 18.00. ABF-huset, Sveavägen 41.

Fri entré!

Välkommen!

Expertrollen för tolkning av psykologiska test är överskattad

Evidensbaserat urval EBU™ bygger på den senaste empiriska forskningen om hur tillförlitlig information om kandidater ska vägas samman till ett beslutsunderlag. EBU™ ska förutsäga (predicera) framtida relevanta beteenden på arbetsplatsen. EBU™ kan genom en helt automatiserat validerad process ge rekryteraren ett skarpt beslutsunderlag. Detta tillvägagångssätt är effektivt eftersom det är både snabbt och billigt.

Detta hotar naturligtvis vissa företag som idag tar betalt för att med expertrollens hjälp intala sina kunder att deras kunskap att väga ihop information utgör en tillgång utöver olika instruments validitet. Ett bra exempel på detta är ett inlägg av Michael Söderling på Sandhals som förespråkar en expertmodell för tolkning av testresultat.

Läs hela bloggen här

Jag håller med om följande punkter i bloggen

 • Personlighets- och begåvningstest ska användas tillsammans för att komma fram till ett beslutsunderlag
 • Som kund ska du fråga om ett tests validitet och reliabilitet

Om vi sedan ställer de andra saker Michael tar upp i bloggen mot den samlade evidensen från forskningen om urval, blir jag lite fundersam.

Bloggen börjar med att likställa test med att hålla skarpladdade vapen i handen. Och att dessa vapen måste handhas av en kunnig person (läs Michael själv som expert). Detta uttrycks i meningen ”min bedömning kan ha ett avgörande inflytande på en persons fortsatta karriär”.

Detta är ingen ny retorik utan speglar expertens övertro på sin egen förmåga att fatta beslut om förutsägelse långt fram i tiden. Det visades först av Paul Meehl då han redan på 50-talet visade att att psykologer och psykiatriker förlorade mot en enkel summering av testresultat när olika psykologiska åkommor skulle förutsägas. Kahneman fick nobelpriset 2002 för att genom sin forskarkarriär bevisat att experter har ofta fel när det ska se ”in i framtiden”. 2013 visade Nathan R. Kuncel & Co i en meta-analys att den mekaniska bedömningen var effektivare än expertenmodellen för att fatta urvalsbeslut, både inom skolans värld och arbetslivet.

Att inte branschen förändras av forskningsresultat kan utläsas i Frank Schmidts kända citat från från 2006 när han intervjuades i SIOPS tidskrift (TIP).

Some years back I realized that personnel selection had become a churning arena of constant irrationality. There is a huge disconnect between what we know to be true from research and what people pretend to be true. There is a serious corruption of scientific truth caused by legal and ideological intrusions into the field of selection and the failure of the profession to respond appropriately to these intrusions (Schmidt, 2006).

Michael går sedan vidare och förklarar skillnaden mellan expertmodellen och mekaniska modellen att väga ihop information från ett psykologiskt test.

Detta uttrycks i nedan citat.

”Ska man endast titta på testresultatet och göra sannolikhetsberäkningar eller ska man utifrån testresultatet skapa hypoteser och testa hypoteserna i ett utforskande samtal med kandidaten?”

Om vi nu betraktar EBU™ som en mekanisk modell och vad Sandahls sysslar med i sin personbedömning som en expertmodell är problemet att Sandahls aldrig har förkastat eller bekräftat sin hypotes, åtminstone går det inte att läsa någonstans. I EBU™ har vi en hypotes, sedan tar vi forskningsresultat och kan antingen bekräfta eller förkastas vår hypotes, eller ännu bättre, vi kan till och med säga hur rätt/fel vi har (sannolikhetsberäkningen). Således är detta exakt samma vetenskapliga grundsyn, hypotestestning. Skillnaden är att EBU™ har ett generellt svar, experten ändrar sig hela tiden.

Håller med Michael att detta är en laddad fråga inom psykologkåren, inte minst pga att psykologer i sina etiska regler ska jobba evidensbaserat. Är det verkligen etiskt korrekt att som psykolog intala en kund att vara expert, utan att nånsin kunna belägga hur rätt man har som expert. Tveksamt enligt mig.

Sedan tar Michael liknelsen med läkaren som bara går på testresultat eller också pratar med patienten.

Mekanisk bedömning av testresultat (och andra resultat) hindrar inte att man träffar kandidaten, tvärtom det ger mer tid över att intervjua kandidaten, ge en beskrivning till kandidaten om hens testresultat, berätta om företaget, ställa andra arbetsrelaterade frågor som inte har med testresultatet att göra och mycket mer.

EBU™ säger endast: bedöm inte testresultatet på ett annorlunda sätt efter att slutpoängen räknats ut. That’s it.

Var själv hos läkaren häromdan och pratade om mitt knä, han berättade om testresultatet (röntgenresultatet), detta tog 5 minuter, han ändrade INTE på testresultatet.

Jag tror att Michael missuppfattat vad EBU™ är (vilket är konstigt eftersom hans företag säljer tjänsten). Detta går att finna på Sandahls hemsida.

Evidensbaserat urval (EBU) ger en bedömning av generell potential för ledarskap. Det är en evidensbaserad, kvantitativ metodik som används som screeningverktyg i urvalsprocesser och som har prognostisk validitet. Metoden bygger på den senaste forskningen om urval och metaanalyser om vilka personlighetsfaktorer som visat sig ha betydelse för ledarskap och arbetsprestation. Resultatet av EBU är lämpligt att använda för att exempelvis rangordna och nivåbestämma kandidater i urvalsprocesser.

Behöver Michael och några andra på Sandhals vidareutbildning i EBU™så bjuder jag på 1 dags utbildning, det är bara säga till.

 

Kompensatorisk beräkning av testpoäng vid rekrytering

Nedan förklarar jag skillnaden mellan två mekaniska tillvägagångssätt att kombinera information från ett personlighetstest och ett IQ test, gränsvärde modellen och den kompensatoriska modellen. Även om ett test visar goda psykometriska egenskaper leder detta inte per automatik till att rätt beslut tas, eftersom tomrummet mellan testningen och beslutet lämnar öppet för tolkning och därmed förvrängning av testresultatet.

Att samla information med hjälp av personlighetstest och begåvningstest är naturligtvis inte tillräckligt för att kunna fatta ett urvalsbeslut. Informationen från testen (tex från ett Big Five test och ett IQ test) behöver värderas/tolkas/vägas samman till en sammantagen bedömning som utgör grunden för rangordningen av kandidaterna. Detta gäller oavsett vilket eller vilka (urvals-) verktyg som används för att samla informationen. Detsamma gäller för CV granskning, intervjuer och andra metoder, men i detta exempel tänker jag på testpoäng på ett personlighetstest som resulterar i 5 olika testpoäng och ett IQ test som resulterar i 1 testpoäng, sammanlagt 6 testpoäng som på något sätt ska vägas samman till en testpoäng, denna testpoäng kan sedan vara en del av ett urvalsbeslut. Det är ett vanligt tillvägagångssätt att rekryteraren använder psykologiska test, med dokumenterat god validitet i testpoängen men att urvalsbesluten är invalida på grund av det som sker mellan testpoängen och beslutet, alltså själva sammanvägningen av testpoängen inte är maximal. För att råda bot mot detta kommer jag nedan argumentera att använda en sk kompensatorisk modell istället som vad många använder idag, en modell med olika gränsvärden, sk cut-off värden. Först ger jag ett exempel på cut-off modellen, sedan kommer ett exempel på en kompensatorisk modell.

Gränsvärde
I gränsvärde modellen anges gränsvärden för samtliga testpoäng på våra test. Tänk er att testpoängen kan variera mellan 0 och 10 poäng. Vi benämner faktorerna enligt vår personlighet- och begåvningsmodell (AG, ES, CO, EX, OP, IQ). Rekryteraren måste här bestämma vid vilka värden varje kandidat ska gå vidare. Varje faktor behandlas här separat. Vi kan börja med AG som mäter personens Sociala Stil (eng, Agreeableness, AG) där höga poäng betyder att personen har sympatisk framtoning när hen umgås med andra, medan en låg poäng betyder att personen upplevs lite mer hårdhudad. Här bestämmer vi att på det här jobbet ska en person ha minst mede sympatiska medarbetare, vi sätter gränsvärdet till 5. Sedan går vi vidare till nästa faktor, Emotionells Stabilitet (ES). Här bedömer vi inte att det behövs mer än 3 poäng. Sedan fortsätter vi genom alla faktorer vilket resulterar i följande gränsvärden.

 • AG 5
 • ES 3
 • CO 7
 • EX 0
 • OP 3
 • IQ 5

Att varje faktor behandlas var för sig blir tydligt om vi tänker oss en kandidat som får, AG=4, ES=10, CO=10, EX=5, OP=10, IQ=10. Denna person är en begåvad person som är ytterst målmedveten (några av de viktigaste faktorerna för att förutsäga arbetsprestation), men på grund av en 4:a på AG kommer denna person inte rekommenderas för jobbet.
Fördelen med denna modell är att det ofta är lätt att förklara för chefer som ska ta urvalsbeslut, men den har några väldigt ogynnsamma antaganden som i praktiken sällan uppfylls.

För det första så antas det att alla testpoäng är helt oberoende av varandra, vilket inte uppfylls i praktiken. Även om testpoängen heter olika saker betyder det inte att testpoängen är oberoende varandra, det finns ett samband mellan faktorerna. Tex finns det ett positivt samband mellan målmedvetenhet (eng, Conscientiousness, CO) och AG, vilket vi inte tar hänsyn till i modellen. Med andra ord när vi accepterar resultatet som ett gränsvärde tror vi att vi bara väljer på AG, medan i praktiken tar vi också beslut på CO.

För det andra antar denna modell att vi vet exakt var gränsvärdet ska sättas. Detta är alltid gjort med väldigt mycket subjektivitet för vi vet sällan hur en enskild nivå exakt påverkar ett beteende på arbetsplatsen. Att sätta exakta gränsvärden kan fungera när det gäller fysisk styrka (tex man måste kunna bära en viss tyngd) eller kunskap (baskunskap i programmering), men jag skulle säga aldrig när det gäller personlighet och begåvningstest.

För det tredje, enligt min mening den allvarligaste bristen, tillåter man inte att vissa faktorer kan kompensera varandra. Ett exempel från forskningen är hur målmedvetenhet (CO) och IQ samvarierar för att för att förutsäga lärande. En person med relativt låg IQ kan lära sig lika mycket som en person med relativt högre IQ, men en förutsättning för detta är att personen med lågt IQ ligger högt på CO, målmedvetenhet. I cut-off modellen tillåts inte detta hända, eftersom man behandlar en faktor i taget.

Kompensatoriska modellen
I den kompensatorisk modellen finns det inte för varje enskild testpoäng något gränsvärde. Istället reduceras, i detta exempel, 6 olika testpoäng till en slutpoäng, ibland kallad lämplighetspoäng. Denna lämplighetspoäng jämförs mellan individer och den person som har högst poäng rekommenderas till arbetet givet det du mäter, dvs i detta exempel personlighet och begåvning.

Vikterna för respektive testpoäng är framtagna så att de representerar de optimala vikterna för respektive faktor (prediktor) och varje specifikt kriterie (tex arbetsprestation). Det innebär att vikterna maximalt nyttjar informationen i varje prediktor i förhållande till den empiriska kravprofilen. Detta uppnås bland annat genom att varje beräkning av lämplighetspoäng tar hänsyn till att prediktorerna i viss mån samvarierar (överlappar) med varandra. Graden av samvariation mellan prediktorer estimeras för varje lämplighetspoäng genom empiriska studier och beskrivs för varje enskild slutpoäng. Att vikterna är optimala medför per definition att andra vikter för samma prediktorer inte kan höja den prediktiva validiteten utan enbart sänka den. Med andra ord, avviker vi från de optimala vikterna sänks validiteten i tolkningen av testpoängen.

Sambanden, eller korrelationerna mellan prediktorerna krävs av två skäl: dels för att kunna estimera de optimala vikterna för den aktuella profilen (kriteriet) och därmed maximera träffsäkerheten (validiteten) i det beslutsunderlag som profilerna genererar. Korrelationerna mellan prediktorerna sammanställs i en så kallad korrelationsmatris, denna matris används sedan i en regressionsanalys som estimerar sambanden med kriteriet (det vill säga vikterna). Korrelationerna mellan prediktorerna behövs också för att kunna leverera beslutsunderlag som bygger på en kompensatorisk modell (det vill säga att till exempel låga poäng på en skala CO till viss del kan kompenseras med höga poäng på IQ). Notera att det kompensatoriska förhållningssättet brukar tillskrivas den intuitiva tolkningen – att den implicita tolkningen hanterar och justerar just detta – trots att den i själva verket omöjliggör ett kompensatorisk förhållningssätt eftersom den intuitiva tokningen inte leder till samma viktning för varje individ. Se exemplet nedan när alla faktorer viktas i till en slutlig poäng.

 • AG * 1
 • ES * 2
 • CO * 3
 • EX * 1
 • OP * 1
 • IQ * 6

Genom att multiplicera med varje testpoäng med en siffra (en konstant) så blir varje kandidat bedömd med samma måttstock. En kandidat kan kompensera poäng med andra poäng.
Fördelen med denna modell är:

 • ingen enskild faktor sorterar bort individer
 • låga poäng på en faktor kan kombineras med höga på en annan faktor
 • varje kandidat blir bedömd på samma premisser

Det går även att kombinera gränsvärden med en kompensatorisk modell. Gränsvärden kan används av logistiska skäl, tex när det är låga urvalskvoter, dvs många sökande till få platser. Då kan gränsvärden användas genom att ställa ”låga” krav i början av urvalsprocessen eller i slutet av processen. Gränsvärden kan också användas i slutet av urvalsprocessen när en kompensatorisk modell valt bort de lämpligaste kandidaterna. Detta kommer jag berätta om i kommande inlägg på psychometrics. Vill du läsa mer om hur kompensatoriska modellen fungerar i Evidensbaserat urval ((EBU™), klicka här.

 

Lästips

Dawes, R. M., & Corrigan, B. (1974). Linear models in decision making. Psychological Bulletin, 81, 95-106.

Dawes, R. M. (1979). The robust beauty of improper linear models in decision making. American Psychologist, 7, 571-582.

Freyd, M. (1926). The statistical viewpoint in vocational selection. Journal of Applied Psychology, 4, 349-356.

Grove, W. M., Zald, D. H., Lebow, B. S., Snitz, B. E., & Nelson, C. (2000). Clinical versus mechanical prediction: A meta-analysis. Psychological Assessment, 1, 19-30.

Kleinmuntz, B. (1990). Why we still use our heads instead of formulas: Toward an integrative approach. Psychological Bulletin, 3, 296-310.

Meehl, P. E. (1954). Clinical versus statistical prediction. A theoretical analysis and a review of evidence. Minneapolis; University of Minnesota Press.

Meehl, P. E. (1986). Causes and effects of my disturbing little book. Journal of Personality Assessment, 50, 370-375.

Newman, D.A., Jacobs, R. R., & Bartram, D. (2007). Choosing the best method for local validity estimation: Relative accuracy of meta-analysis versus a local study versus bayes-analysis. Journal of Applied Psychology. 92, 1394-1413.

Schmidt, F. L., Shaffer. J. A., & Oh, I. S. (2008). Increased accuracy for range restriction corrections: Implications for the role of personality and general mental ability in job and training performance. Personell Psychology, 61, 827-868

Viswesvaran, C., Ones, D. S., & Schmidt, F. L. (1996). Comparative analysis of the reliability of job performance ratings. Journal of Applied Psychology, 81, 557-574.

Viteles, M. S. (1925). The clinical viewpoint in vocational selection. Journal of Applied Psychology, 2, 131-138.

Aversion mot algoritmer vid urvalsbeslut, ny forskning och egna tankar om framtidens rekrytering

Lika säkert som att algoritmer i genomsnitt är bra mycket effektivare i jämförelse med människor att väga ihop information för att förutsäga händelser, är det lika säkert att människor väljer sig själva framför algoritmer, forskarna kallar det algoritmisk aversion.

Redan på 1950-talet (Meehl, 1954) visade forskning att den algoritmiska tolkningen är överlägsen den mänskliga när det gäller att förutsäga beteenden. Sedan har forskning visat att detta gäller på områden, för att nämna några, som att förutsäga studieframgång, kriminella beteenden, medicinska diagnoser, köpbeteende, och inte minst att förutsäga vem som är bäst lämpad för jobbet. Som Camerer and Johnson, 1991 uttrycker det.

”Expert judgments have been worse than those of the simplest
statistical models in virtually all domains that have been studied”

Algoritmen har, förutom en överlägsen effektivitet, en betydligt större kostnadseffektivitet jämfört med den mänskliga tolkningen, algoritmen är således både smartare och billigare. När en algoritmen väl är på plats så är kostnaden per kandidat i tex rekrytering avsevärt lägre jämfört med den mänskliga tolkningen där informationen för varje enskild kandidat så att säga tolkas separat. Genom dagens explosion av meta analyser, Big Data och Machine learning är jag övertygad om att morgondagens rekryterare kommer få förändrade arbetsuppgifter. Jag kallar det Evidensbaserat urval (EBU™), smartare och billigare.

Men varför väljer vi inte algoritmen framför människan. Forskaren Berkeley J. Dietvorst har undersökt detta i några publicerade studier (Tack till John Hermiz Assessio som delade informationen med mig) som jag kommer sammanfatta nedan. För att sedan diskutera resultatet utifrån egna erfarenheter från undervisning och rekryteringsuppdrag.

I en studie (Dietvorst, Simmons, & Massey, 2014) visar det sig att personer förlorar förtroende för algoritmer i större utsträckning i jämförelse med om beslutsfattaren är en människa, även om det visar sig att människan gör fler fel i jämförelse med algoritmen, detta benämner forskaren algoritmsk aversion (motvilja, ovilja, antipati, avsmak, avsky). I flera experiment testade forskarna hur personer väljer mellan algoritmen eller sig själv eller någon annan expert som beslutsfattare. I samtliga fall förlorade personerna förtroendet för algoritmen så fort de upptäckte att den inte alltid gjorde rätt. Försökspersonerna hade betydligt större tålamod med människan som beslutsfattare trots att de visste att algoritmen i längden var ett bättre val

I en annan experimentell studie av Dietvorst, Simmons, & Massey (2016) visar det sig att försökspersonerna blev mer vänligt inställda till algoritmen om de fick vara med och ändra i algoritmen. Bland försökspersonerna räckte det att ändra ”lite” i algoritmen för att bli mer positiva.

Personer som fick vara med att påverka viktningen av informationen befann sig mer positiva till algoritmen i jämförelse med dem som endast fick samma algoritm som räknade ut resultatet utan att de kunde påverka algoritmen. Forskarna konstaterar att det i praktiken kan vara bättre att låta personer påverka algoritmen, även om det blir sämre, eftersom alternativet är att inte använda algoritmen och förlita sig på sin egen förmåga, detta skulle ändå leda till en sämre förutsägelse eftersom man helt skulle strunta i algoritmen.

Egna tankar

Studierna verifierar min egen empiri på området. Att applicera en logisk modell, dvs argumentera för att algoritmer vinner över människan med stöd i forskning visar sig endast fungera på en handfull individer.

Ett exempel från en lektion illustrerar aversionen mot algoritmer. Efter ca 15 minuter in i lektionen, där jag argumenterar för ett mekaniskt (läs algoritmiskt) tillvägagångssätt i rekrytering, räcker en student upp handen, och innan jag hinner avbryta min påbörjade mening säger studenten:

”Jag vet vad du kommer säga nu Anders, men jag kommer inte tro på vad du säger”

Och jag tror inte den negativa inställningen (läs aversionen) var till mig som personen utan forskningsresultatet som jag i nästa powerpoint bild skulle visa.

Den första studien ”make sense”. Generellt har de flesta människor svårt att förstå, känna, och ta till sig, även om det är logiskt, att algoritmer är bättre att använda för att fatta beslut istället för människans magkänsla.

Det finns dock situationer när människor litar på datorn. Tänk dig situationen när du kommer fram med en vagn med varor i din lokala ICA butik, du lägger upp varorna till hen som sitter i kassan, hen skannar in varorna och på displayen kan du läsa 1253,10 SEK. Inte skulle du ifrågasätta detta och säga att din erfarenhet säger dig att det snarare skulle landa på 1100 SEK, nej du litar fullt på algoritmen i datorn (som är en enkel summering av kronor) och slänger fram ditt kontokort. Du har även kvittot så du kan kontrollräkna om du vill (där lägger du också in ett nyttoperspektiv, är det värt att stanna upp kön för att du har en känsla av att något är fel).

Så när algoritmen ”nästan” aldrig gör fel och vi vet hur vi kan kontrollera den, då litar vi på algoritmen. Det är annorlunda när algoritmen ibland gör fel, som när svåra förutsägelser ska göras, tex i rekryteringar. Då förlitar vi oss gärna på den egna magkänslan, det kan hända när vi spelar på lotto (även om vi vet att det rent statistiskt nästan är omöjligt att vinna så satsar vi 50 kronor), och det händer i rekryteringar, när HR personal handskas med rekryteringsärenden. Inom spelberoende forskningen benämns detta som tankefälla (Jonsson et al, 2003), dvs en övertro på att vår egna tankar är de rätta om chansen att vinna, dvs träffa rätt (i spel är tankefällan, eftersom jag inte vunnit förut kommer jag vinna nästa gång). Rekryteringsbranschen idag är inne i en stor tankefälla, i detta fall bygger tankefelet på att jag är bättre än algoritmen, dvs en övertro på att människan kan slå algoritmen, medan all forskning pekar på motsatsen.

Den andra studien där försökspersonerna tillåts ändra i algoritmen gör mig dock lite tveksam till hur det kommer att fungera i praktiken. Låt oss ta ett rekryteringsexempel. Du som leverantör av en urvalstjänst har utvecklat en algoritm för att med ett personlighetstest förutsäga vilka som är bäst säljare. Validiteten är inte perfekt men du vet att den kommer slå människans förmåga att väga ihop samma resultatet. Uppdragsgivaren (kunden) hör vad du säger, men är tveksam. Då erbjuder du att kunden själv får bestämma (inom vissa frihetsgrader) hur informationen i personlighetstestet ska vägas samman, du tillåter med andra ord att det ändras i den algoritm som är den bästa möjliga givet den information du har för handen. Med andra ord du måste ljuga för kunden, eller åtminstone undanhålla viktig information från kunden för att få kunden att ”köpa” algoritmen. Är detta i linje med de etiska riktlinjer vi sätter upp, nej jag tycker inte det.

Men låt säga att vi ändå gör så, vi låter kunden ändra i algoritmen, vad händer då. För uppdragsgivare händer inte så mycket, eftersom validiteten i testet inte är så hög kommer den sannolikt att få ungefär lika duktiga säljare. Problemet är istället att kandidaten kan diskrimineras. Den senaste algoritmen jag utvecklade bygger på nästa 1 miljon människors resultat på personlighetstest. När jag bygger algoritmen vet jag att detta är den bästa möjliga sammanfogningen av information från testresultatet. När jag applicerar algoritmen får jag en rangordning av 50 olika kandidater, jag vill kalla 10 till intervju. Eftersom logiken säger att de med högsta sammanvägda resultatet ska kallas till intervju måste jag sätta ett gränsvärde. Detta innebär i sin tur att någon kommer på plats 10 och någon kommer på plats 11. Skulle jag låta kunden ”ändra” lite i ekvationen är sannolikheten att dessa personer byter plats. För kunden spelar detta ingen roll, kunden får intervjua ungefär lika duktiga säljare, men får kandidaten som sorteras bort blir den en negativ effekt när kunden tillåts ändra i algoritmen för att det ”känns bra” för hen.

Slutkommentar
I en klassisk studie av Dawes (1971) om studenturval vid ett universitet visas det sig att en mycket enkel algoritm (med betyg) slog expertgruppen av lärare, som förutom betyg hade en längre intervju samt kandidaternas referenser och vilken skola kandidaten hade gjort sin grundutbildning vid som underlag för beslut. Algoritmen visade sig både effektivare och billigare att använda som urvalsinstrument. Tror ni att de ändrade förfaringssätt? Svar Nej.

Att algoritmer slår människor är idag ett faktum. I en studie fann vi att en algoritm som tilläts träna lite på ett IQ test nådde upp till ett IQ runt 130, dvs bra mycket högre än en medelpresterande människa (Strannegård, Nizamani, Sjöberg, & Engström, 2013). Det formligen exploderar på detta område just nu. Matematiker, statistiker och psykologer jobbar nu tillsammans för att utveckla algoritmer som lär sig själva genom erfarenhet, detta kommer ändra spelplanen för många yrkesgrupper. En del yrken kommer försvinna och en del kommer ändra karaktär, det här är bara början.

Referenser

Dawes. R. (1971). A Case Study of Graduate Admissions: Application of Three Principles of Human Decision Making. American Psychologist, 26, 180-88.

Camerer., C. & Johnson. E .(1991). The process-performance paradox in expert judgment: How can experts know so much and predict so badly? In: K Anders Ericsson and J Smith (eds). Toward a general theory of expertise. (pp. 195-217). Cambridge University Press: Cambridge.

Dietvorst., Simmons., & Massey, (2014). Algorithm aversion: People erroneously avoids algorithms after seeing them err. Journal of Experimental Psychology: General.

Dietvorst., Simmons., & Massey, (2016). Overcoming algorithms aversion: people will use imperfect algorithms if they can (even slgihtly) modify them. Journal of Experimental Psychology: General.

Jonsson, J., Andrén, A., Nilsson, T., Svensson, O., Munck, I., Kindstedt, A., & Rönnberg, S. (2003). Spelberoende i Sverige – vad kännetecknar personer med spelproblem. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut.

Meehl, P. E. (1954). Clinical versus statistical prediction. Minneapolis, MN: University of Minnesota.

Strannegård, C , Nizamani, A,R. , Sjöberg, A., and Engström, F. (2013). Bounded kolmogorov complexity based on cognitive models. Artificial General Intelligence, 5, 130–139.

<\/body>